Reklamační řád

Jak postupovat při reklamaci...

 

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

Kontrola dodávky

V případě, že balíček přijde viditelně poškozen, zboží nepřebírejte a sepište protokol o shledané závadě s přepravcem. Tuto skutečnost nám prosím sdělte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží.

Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost poštovního doručovatele, není možno brát ohled.

 

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

Společnost:                                           MIVA Bílovec, s.r.o.

Se sídlem:                                              Tkalcovská 94, Bílovec 743 01

IČ/DIČ:                                                    258 24 830 / CZ258 24 830

E-mailová adresa:                                 obchod@miva-bilovec.cz

Telefonní číslo:                                      +420 604 205 565

 

(Prosím doplňte následující požadované údaje:)

 

 Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:                          

Můj telefon a e-mail:             

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Vážení,

 

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

  1. Datum objednání(*)/datum obdržení (*)
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. Email:
  7. Telefon:

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

 

 

 

   V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

 

 

                                      (podpis)
______________________________________

 

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

 

Seznam příloh:

 

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)